Nog geen account?
Registreren
Email:
Wachtwoord:
Inloggen

Collectieve inschrijving

Met dit registratieformulier kunt u als werkgever werknemers collectief op vrijwillige basis aanmelden voor registratie in het Kwaliteitsregister Tandtechniek. Om geregistreerd te worden dient de werknemer aan de normen voor registratie te voldoen en de gevraagde kopieën van behaalde diploma's en eventuele getuigschriften te overleggen.

Geef hieronder de gegevens van uw bedrijf in.

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats

Vervolgens kunt u meerdere medewerkers tegelijk inschrijven.

Aantal medewerkers dat u in wilt schrijven:

Medewerker 1

Naam tandtechnicus
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Email-adres
Uw wachtwoord
Herhaal uw wachtwoord

Nieuws over ontwikkelingen rondom het Kwaliteitsregister Tandtechniek zal worden gepubliceerd in het wekelijks verschijnende TTM Nieuwsbulletin. Op termijn zal in de Dentale Agenda de voor KTT-registratiepunten in aamerking komende bij- en nascholingen vermeld worden. Wilt u dat wij deze gratis digitale nieuwsbrief naar deze medewerker versturen?

Ja
Nee, ontvangt hij/zij al
Nee, deze wenst hij/zij niet te ontvangen

In het kwaliteitsregister wordt weergegeven welk niveau iedere tandtechnicus heeft qua bijhouden van zijn vak. Geef hieronder uw niveau weer.

Basisregistratie tandtechnicus: IVT-diploma Tandtechniek of DHTA-diploma opleiding Tandtechniek
Basisregistratie tandtechnicus + IVT Getuigschrift Klinisch Prothese Technicus
Basisregistratie tandtechnicus + IVT Getuigschrift Klinisch Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk
Basisregistratie tandtechnicus + IVT Getuigschrift KPT Plus (aantekening Implantologie)

Gelieve in de bijlage het IVT-diploma of een ander bewijs van het door u behaalde niveau toe te voegen. U kunt maximaal 5 documenten toevoegen.

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

Heeft u geen digitaal kopie van uw diploma of getuigschrift beschikbaar? Stuur dan een kopie hiervan naar het secretariaat van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek, Postbus 821, 3700 AV ZEIST.

Pricacy

Het Kwaliteitsregister Tandtechniek heeft bevoegdheid om onderdelen van de verklaring bij betrokken organisaties te verifiëren.

Verklaring

De tandtechnicus in loondienst/werknemer verklaart akkoord te gaan met publicatie van mijn naam, laboratoriumadres(sen) op de openbare website van de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek;
Alle gegevens van belang zijnde voor de registratie in het Kwaliteitsregister Tandtechniek, zoals ondermeer verhuizing, wijziging werkadres, binnen vier weken na wijziging aan de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek door te geven.

Voor de registratie als tandtechnicus in het Kwaliteitsregister Tandtechniek wordt jaarlijks €30,- per ingeschreven werknemer in rekening gebracht via automatische incasso.

Verleent doorlopend volmacht aan de Stichting Kwaliteitsregister Tandtechniek om de verschuldigde bijdrage voor de registratie in het Kwaliteitsregister Tandtechniek van hieronder vermeld bank- c.q. girorekening jaarlijks af te schrijven. De jaarlijkse bijdrage wordt per registratiejaar afgeschreven en bedraagt momenteel €30,- per werknemer.

Rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Plaats rekeninghouder

Verstuur registratieaanvraag